REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Konkurs jest organizowany pod tytułem „Twoja sesja na dzień kobiet” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Krystyna Sudoł Fotografia i Ansła Makeup. 

3. Zgłoszenie się na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie. 

4. Fundatorem nagrody jest Organizator.

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda kobieta, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyła 20 rok życia i wyrazi zgodę na:

– zrobienie zdjęcia przed makijażem i sesją,

– zrobienie zdjęcia po makijażu,

– filmowanie całego procesu metamorfozy, od momentu wejścia, poprzez zrobienie makijażu, i filmowanie podczas sesji filmowej,

– włączenie wykonanych zdjęć i filmików do portfolio Organizatora,

– wykorzystanie zdjęć i filmików do prezentacji własnych dokonań i warsztatu pracy, a w szczególności na stronach internetowych, na których organizatorzy prezentują swoje prace, w folderach reklamowych, portfolio i na wystawach zdjęć, 

– podzielenie się i  nagranie opinii na temat całego doświadczenia, które masz okazję przeżyć z Krystyna Sudoł Fotografia i Ansła Make up.

2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie  warunków:a) Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. b) Uczestnik akceptując regulamin Konkursu prześle swoje zgłoszenie drogą internetową za pomocą formularza zgłoszeniowego na www.krystynasudol.pl

3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram.

III. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na postawione pytanie konkursowe: Dlaczego chcesz wziąć udział w  sesji kobiecej i co wniosłaby ona w Twoje życie? oraz Dlaczego do tej pory nie zdecydowałaś się na sesję?
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną odpowiedź.
 3. W konkursie zostanie wyłonione 3 zwyciężczynie.
 4. Najciekawsze, najbardziej wzruszające, najfajniejsze odpowiedzi zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.
 5. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 6. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

IV. TERMINY

 1. Konkurs trwa w dniach od 01.03 godz. 00:00 do 07.03. 2021 do godz. 23:59:
 2. Zgłoszenia przyjmowane są od  01.03 godz. 00:00 do dnia 07.03. 2021 do godz. 23:59 po przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: imię oraz mail. Przysłanie maila oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3.  Wyłonienie zwycięzców nastąpi 08.03.2021 o godz. 10: 00  za pomocą Komisji Konkursowej składającej się z Organizatorów. Komisja wybierze 3 najciekawsze wypowiedzi przesłane przez uczestniczki. W grupie na FB https://www.facebook.com/groups/291827241478204  podczas live’a zorganizowanego przez Organizatora zostaną podane 3 zwycięskie osoby.
 4. do 9.03.2021 roku zwycięzcy zostaną mailowo powiadomieni o wygranej poprzez jednokrotne wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Uczestnika, z którego wysłał zgłoszenie.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 
 6. Sesje odbędą się w terminie od 9.03 do 12.03.2021 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Uczestnikiem.
 7. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook oraz za pośrednictwem kont na Instagramie.

V. SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

 1. Wyłonienie zwycięzców nastąpi   za pomocą Komisji Konkursowej składającej się z Organizatorów. Komisja wybierze 3 najciekawsze wypowiedzi przesłane przez uczestniczki. W grupie na FB https://www.facebook.com/groups/291827241478204  podczas live’a zorganizowanego przez Organizatora zostaną podane 3 zwycięskie osoby.

VI. MIEJSCE WYKONANIA SESJI

 1. Sesja zostanie wykonana w Turówka Hotel&SPA w Wieliczce.

VII. NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są: 3 nagrody główne o wartości 1600 zł w skład której wchodzą:

– personalizowana konsultacja przed sesją, która przygotuje Zwycięzcę do sesji,

– godzinny makijaż: nawilżenie, podkład, makijaż oczu, makijaż ust, makijaż brwi, sztuczne rzęsy,

– porady pielęgnacyjne,

– stylizacja fryzury na suchych, ale świeżo wymytych włosach,

– około dwugodzinna sesja zdjęciowa,

– 7 zdjęć do wyboru w formie cyfrowej .

 1. Nagroda nie podlega wymianie pieniężnej.
 2. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage i w grupie facebookowej.
 3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

VIII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia,  i adresu konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody. 
 2. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie podanych przez Uczestnika danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu, a także zgody na wykorzystanie zdjęć przez Organizatora.
 3. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Krystyna Sudoł Fotografia. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się  pod adresem e-mail: kontakt@krystynasudol.pl.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostają zebrane przez formularz kontaktowy na stronie www.krystynasudol.pl
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

VIII. PRAWA ORAZ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZDJĘĆ ORAZ FILMÓW WYKONANYCH PODCZAS SESJI

 1.  Organizator zastrzega sobie prawo zrobienia zdjęcia Uczestnika przed makijażem i sesją, w jego trakcie i w pełnym makijażu po jego ukończeniu. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo filmowania całego procesu metamorfozy, od momentu wejścia, poprzez zrobienie makijażu, i filmowanie podczas sesji filmowej. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo włączenia wykonanych zdjęć i filmików do portfolio Organizatora.
 4.  Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zdjęć i filmików do prezentacji własnych dokonań i warsztatu pracy, a w szczególności na stronach internetowych, na których Organizator prezentuje swoje prace, w folderach reklamowych, portfolio i na wystawach zdjęć. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo  nagrania opinii na temat całego doświadczenia będącego udziałem Uczestnika.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli zgłoszenie zostanie wypełnione niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, praca konkursowa nie będzie rozpatrywana.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie jego trwania dokonując przy tym wszelkich starań, aby nie wpłynęło to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.krystynasudol.pl
 4. Organizator zastrzega sobie także prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużenia, odwołania Konkursu w dowolnym momencie jego trwania w uzasadnionych przypadkach.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
  właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.